ancientsites.net

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด1

วัดเจ็ดยอด

ประวัติและความเป็นมาของวัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด เดิมชื่อวัดโพธารามมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านนา หรือก่อนที่พญามังรายจะตั้งเมืองเชียงใหม่ ต่อมาถูกทิ้งร้างภายหลังการรุกรานจากพม่า ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดเจ็ดยอดได้ถูกบูรณปฏิสังขรณ์พร้อมกับการเดินทางกลับไปสร้างเมืองของคนท้องถิ่นที่อาศัยในพระนครนำโดยพระเจ้ามโหตรประเทศ พระเจ้าเชียงใหม่ ซึ่งในขณะนั้นวัดและพระธาตุอยู่ในสภาพชำรุดผุผัง พระครูบาคันธะคนฺธวํโสจึงชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันบูรณะวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2386 เป็นต้นมา วัดเจ็ดยอดได้รับสถานะพระอารามหลวงในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521

ชื่อวัดเจ็ดยอดนั้นบางตำนานกล่าวว่ามาจากในขณะที่กำลังบูรณปฏิสังขรณ์วัด ขุดพบฐานของพระธาตุที่ตั้งเรียงกันรวมเจ็ดองค์ ในขณะที่บางตำนานกล่าวว่า บริเวณนั้นมี วัดร้างถึง 7 วัด พระครูบาฯ ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงจึงรวมวัดทั้งหมดสร้างเป็นวัดเดียว และสร้างพระธาตุเจดีย์เจ็ดยอดพร้อมทั้งให้ชื่อวัดเจ็ดยอด ตามชื่อวัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่

วัดเจ็ดยอด2

เจดีย์เจ็ดยอดเป็นเจดีย์ทรงลังกาประดับด้วยลวดลายปูนปั้น ฐานเจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดาโดยรอบ ทั้งนั่งขัดสมาธิและยืนทรงเครื่องที่มีลวดลายต่างกัน เจดีย์เจ็ดยอดมีลักษณะคล้ายกับมหาโพธิวิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งรายแห่งล้านนา เมื่อปี พ.ศ. 1998 โดยให้สีหโคตรเสนาบดี (หมื่นด้ามพร้าคต) เดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อจำลองออกแบบรูปแบบเจดีย์และสัตตมหาสถานเจดีย์ โดยมีโพธิบัลลังก์เป็นศูนย์กลาง

วัดเจ็ดยอดมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสถานที่เคยมีการประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2020 เป็นการชำระและเรียบเรียงพระไตรปิฎกฉบับล้านนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และยังเป็นวัดประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะเส็งอีกด้วย

ปัจจุบัน วัดเจ็ดยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสักการะบูชาพระเจดีย์เจ็ดยอดและชมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันงดงามของวัดได้

ความสำคัญของวัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอดมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ดังนี้

 • เป็นสถานที่เคยมีการประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2020 เป็นการชำระและเรียบเรียงพระไตรปิฎกฉบับล้านนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาล้านนา
 • เป็นวัดประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะเส็ง ตามความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็งคือ โพธิบัลลังก์ วิหารมหาโพธิเจดีย์ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับพระเจดีย์เจ็ดยอดซึ่งเป็นอาคารหลักของตัววัด
 • เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่สวยงาม โดดเด่นด้วยเจดีย์เจ็ดยอด ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลังกาประดับด้วยลวดลายปูนปั้น ฐานเจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดาโดยรอบ ทั้งนั่งขัดสมาธิและยืนทรงเครื่องที่มีลวดลายต่างกัน นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีวิหารหลวง วิหารพระนอน และวิหารพระประธานอีกด้วย
วัดเจ็ดยอด3
วัดเจ็ดยอด6

ดังนั้น วัดเจ็ดยอดจึงถือเป็นวัดที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวล้านนาและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด4

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัดเจ็ดยอดมีความโดดเด่นและสวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของล้านนาในอดีต ดังนี้

 • เจดีย์เจ็ดยอด เป็นเจดีย์ทรงลังกาประดับด้วยลวดลายปูนปั้น ฐานเจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดาโดยรอบ ทั้งนั่งขัดสมาธิและยืนทรงเครื่องที่มีลวดลายต่างกัน เจดีย์เจ็ดยอดมีลักษณะคล้ายกับมหาโพธิวิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งรายแห่งล้านนา เมื่อปี พ.ศ. 1998 โดยให้สีหโคตรเสนาบดี (หมื่นด้ามพร้าคต) เดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อจำลองออกแบบรูปแบบเจดีย์และสัตตมหาสถานเจดีย์ โดยมีโพธิบัลลังก์เป็นศูนย์กลาง
 • วิหารหลวง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา หน้าตักกว้าง 7 ศอก สูง 9 ศอก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช
 • วิหารพระนอน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ศิลปะล้านนา ยาว 16 เมตร สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช
 • วิหารพระประธาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะล้านนา หน้าตักกว้าง 4 ศอก สูง 6 ศอก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช

นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบวัดยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น หอธรรม ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ และกำแพงแก้ว เป็นต้น

กิจกรรมที่น่าสนใจที่วัดเจ็ดยอด

กิจกรรมที่น่าสนใจที่วัดเจ็ดยอด มีดังนี้

 • สักการะบูชาพระเจดีย์เจ็ดยอด เป็นกิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนวัดเจ็ดยอด เจดีย์เจ็ดยอดเป็นเจดีย์ทรงลังกาประดับด้วยลวดลายปูนปั้น ฐานเจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดาโดยรอบ ทั้งนั่งขัดสมาธิและยืนทรงเครื่องที่มีลวดลายต่างกัน นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปบนเจดีย์เพื่อชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้
 • ชมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัด วัดเจ็ดยอดเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่สวยงาม โดดเด่นด้วยเจดีย์เจ็ดยอด วิหารหลวง วิหารพระนอน และวิหารพระประธาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมภายในวัดเพื่อชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมล้านนา
 • ร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัดเจ็ดยอดเป็นวัดที่มีกิจกรรมทางศาสนามากมาย เช่น การสวดมนต์ การทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา
 • รับประทานอาหารพื้นเมือง บริเวณรอบวัดเจ็ดยอดมีร้านอาหารพื้นเมืองมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถแวะรับประทานอาหารพื้นเมืองเพื่อลิ้มลองรสชาติอาหารล้านนาแท้ ๆ
 • ซื้อของฝาก บริเวณรอบวัดเจ็ดยอดมีร้านค้าจำหน่ายของฝากมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของที่ระลึกได้
วัดเจ็ดยอด5

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดเจ็ดยอดจะมีการจัดประเพณีและกิจกรรมทางศาสนามากมาย เช่น การตักบาตรเทโว การเวียนเทียน เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมเหล่านี้เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมล้านนาอย่างใกล้ชิด

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : ancientsites
อ่านบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ที่นี้ : เวียงกุมกาม

โพสที่เกี่ยวข้อง