ancientsites.net

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง5

ศูนย์ข้อมูลมรดกโลกและประวัติแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่ง โบราณคดี ที่มีความสำคัญใน การศึกษาประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมของคนใน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การสำรวจค้นคว้าครั้งแรกของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2509-2510 โดยกรมศิลปากร และได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญมากมาย เช่น ภาชนะดินเผา เครื่องมือหิน เครื่องมือโลหะ เครื่องประดับ และ โครงกระดูกมนุษย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนในการแสดงถึงวัฒนธรรม และ การดำรงชีวิตของคนในยุคนั้น

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง3

ซึ่งเป็นหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง อารยธรรม ที่เจริญรุ่งเรืองของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก ให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงในปี พ.ศ. 2535 เป็นการยืนยันถึงความสำคัญ และ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสถานที่นี้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้กับชุมชนท้องถิ่น และ ชุมชนทั่วไปเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์และการปกป้องแหล่งโบราณคดีที่มีคุณค่า

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แหล่งโบราณคดีแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น การดำรงชีพ การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ ความเชื่อ และพิธีกรรมต่างๆ

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง2

หลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่บ้านเชียงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แหล่งโบราณคดีแห่งนี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในภูมิภาคนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมและวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้

พัฒนาการทางวัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

การพัฒนาทางวัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง สามารถสรุปได้ว่ามีการเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้าน ศิลปะ และ ศาสตร์ โดยเฉพาะในสมัยต้น พบ ภาชนะดินเผา ที่มีลวดลายสวยงามและหลากหลายรูปแบบ เช่น ลายเชือกทาบ ลายขูดขีด และ ลายเขียนสีบ่า ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ และ ทักษะฝีมือของคนในยุคนั้น

ในสมัยกลาง พบภาชนะดินเผาที่มีลายขูดขีด ลายเขียนสี และลายประทับตรา ซึ่งเป็นการพัฒนาในการสร้างลวดลายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเป็นการนำเอาสัญลักษณ์หรือตราต่างๆมาใช้ในการตกแต่ง

ในสมัยปลาย พบภาชนะดินเผาที่มีลายเชือกทาบ ลายขูดขีด และลายเขียนสี ซึ่งยังคงต่อยอดและพัฒนาการจากสมัยก่อนหน้านี้ โดยมีความซับซ้อนและความละเอียดมากขึ้น

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง6

การพบหลักฐานเหล่านี้เป็นการพิสูจน์ว่าคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงมีความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะฝีมือในการประดิษฐ์ภาชนะดินเผา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวัฒนธรรมของพวกเขาในยุคนั้น

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง4

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
มีความเฉพาะเจาะจงและน่าสนใจ เพราะสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในยุคนั้น นอกจากนี้ยังสื่อถึงความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญในการประดิษฐ์ศิลปะและวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นโดยช่างฝีมือในยุคนั้น

ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายสวยงามหลากหลายรูปแบบ
เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เพราะเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นโดยใช้วัสดุธรรมชาติและเทคนิคการปั้นที่ชาวบ้านเชียงสามารถพัฒนาและประดิษฐ์ได้อย่างคล่องแคล่ว ลวดลายที่สวยงามและหลากหลายรูปแบบนี้สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญในการประดิษฐ์ศิลปะของช่างฝีมือในยุคนั้น

การฝังศพในหลุมศพแบบเรียงซ้อน
เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียง เป็นการฝังศพในหลุมศพหลายชั้น โดยมีการเรียงลงไปในลำดับที่ชัดเจน ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อในชีวิตหลังความตายและการรักษาวัฒนธรรมและตำนานของบรรพบุรุษ

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง1

การใช้เครื่องประดับ
กำไล ลูกปัด ต่างหู เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความสำคัญของการตกแต่งและการสวมใส่เครื่องประดับในชีวิตประจำวันของคนในยุคนั้น การใช้เครื่องประดับเหล่านี้สะท้อนถึงความร่ำรวยและการนำเสนอตัวตนทางสังคม

ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย
เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญและน่าสนใจของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เชื่อว่าหลังความตายจะมีชีวิตต่ออยู่ในโลกอื่น และมีการปฏิบัติตามประเพณีและพิธีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวตนหลังความตาย เช่น การทำศพให้พร้อมสำหรับการเผาศพ การลงศพในหลุมศพแบบเรียงซ้อน เป็นต้น

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
โบราณคดี
การศึกษาประวัติศาสตร์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
กรมศิลปากร
โบราณวัตถุ
เครื่องปั้นดินเผา
มรดกโลก
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
อารยธรรม
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงคือ
โบราณสถาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาพถ่ายโบราณสถาน
วัตถุโบราณ
โบราณสถานคืออะไร
โบราณสถานมีอะไรบ้าง
พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง

ล่องลอยอารยธรรมบ้านเชียง
จังหวัดอุดรธานี 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม :: ancientsites
อ่านบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ที่นี้ :: อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 

โพสที่เกี่ยวข้อง