ancientsites.net

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

ปราสาทเมืองสิงห์1

ประวัติความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์7
ปราสาทเมืองสิงห์2

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยในตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมร (พ.ศ. 1720-1780) เพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายาน จากการขุดค้นของกรมศิลปากรพบว่าโบราณสถานที่เมืองสิงห์แห่งนี้มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญหลายแห่ง ได้แก่ ปราสาทเมืองสิงห์ ปราสาทพนมผีเสื้อ ปราสาทนครไชยศรี เป็นต้น

สถาปัตยกรรมของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์5

สถาปัตยกรรมของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรแบบบายน มีลักษณะเด่นคือการใช้หินทรายเป็นวัสดุหลักในการสร้าง มีการประดับประดาด้วยลวดลายปูนปั้น และ จิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม สะท้อนถึงวัฒนธรรม และ ความเชื่อของชาวเขมรในสมัยโบราณ

ศิลปกรรมของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์4

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ยังเป็นแหล่งรวมศิลปกรรมที่ทรงคุณค่ามากมาย ได้แก่ พระพุทธรูปนาคปรก พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ นางปรัชญาปารมิตา เป็นต้น ศิลปกรรมเหล่านี้ได้รับการแกะสลักอย่างประณีต และ วิจิตรบรรจง สะท้อนถึงทักษะ และ ความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือชาวเขมรในสมัยโบราณ

คุณค่าและความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์8

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอย่างยิ่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับศิลปะ และ สถาปัตยกรรมของอาณาจักรเขมร สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรเขมร และ อาณาจักรไทยในอดีต นอกจากนี้ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

แนวทางการอนุรักษ์อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์6

กรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์ และ ฟื้นฟูอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โบราณสถานแห่งนี้คงอยู่คู่กับประเทศไทยตราบนานเท่านาน แนวทางการอนุรักษ์ที่สำคัญ ได้แก่ การบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ การป้องกัน และ รักษาสภาพโบราณสถานจากการทำลายของธรรมชาติ และ มนุษย์ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ให้กับประชาชนทั่วไป

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

ปราสาทเมืองสิงห์

โบราณสถาน

โบราณวัตถุ

วัตถุโบราณ

อุทยานแห่งชาติ

อุทยานประวัติศาสตร์

โบราณสถานอันทรงคุณค่า

โบราณสถานคือ

สถาปัตยกรรม 

กรมศิลปากร 

เมืองสิงห์

กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม :: ancientsites
อ่านบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ที่นี้ :: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

โพสที่เกี่ยวข้อง