ancientsites.net

ปราสาทพิมาย

ปราสาทพิมาย5

ประวัติความเป็นมาของปราสาทพิมาย

ประสาทพิมาย สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16-17 ในช่วงต้นของอาณาจักรขอม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรขอม ปราสาทพิมายเป็นปราสาทหินแห่งเดียวในประเทศไทยที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของชาวขอมที่ให้ความสำคัญกับทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นและถือเป็นทิศมงคล

ปราสาทพิมาย4

สถาปัตยกรรมของปราสาทพิมาย

ปราสาทพิมายเป็นปราสาทหินแบบขอม สร้างขึ้นด้วยหินทราย ประกอบด้วยปราสาทประธาน ปราสาทบริวาร และระเบียงคด ปราสาทประธานเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูง 3 ชั้น แต่ละชั้นมีทับหลังประดับภาพแกะสลักเล่าเรื่องราวในศาสนาฮินดู ปราสาทบริวารเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตั้งอยู่รอบปราสาทประธาน ระเบียงคดเป็นทางเดินล้อมรอบปราสาทประธาน ประกอบด้วยเสาหินและทับหลังประดับภาพแกะสลัก

ปราสาทพิมาย1

ปราสาทพิมายเป็นตัวอย่างสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมขอมในยุครุ่งเรือง ทับหลังประดับภาพแกะสลักในปราสาทพิมายเป็นผลงานศิลปะชั้นสูงที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวขอมในสมัยนั้น ปราสาทพิมายจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมขอม

ศิลปะและวัฒนธรรมของปราสาทพิมาย

ปราสาทพิมาย2

ปราสาทพิมายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2479 ปราสาทพิมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทย ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนปราสาทพิมายเป็นจำนวนมาก

การอนุรักษ์ปราสาทพิมาย

ปราสาทพิมาย3

กรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์ปราสาทพิมายมาอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณะซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด และศึกษาวิจัยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของปราสาทพิมายได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย

ปราสาทพิมาย

มรดกโลก

ประวัติของปราสาทพิมาย

สถาปัตยกรรมของปราสาทพิมาย

ปราสาทหิน

ปราสาทหินพิมาย 

โบราณสถาน

โบราณวัตถุ

วัตถุโบราณ

ซากปรักหักพัง

อำเภอพิมาย

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศิลปากร

กระทรวงวัฒนธรรม

 วิมาย 

 วิมายปุระ

แม่น้ำมูล

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม :: ancientsites
อ่านบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ที่นี้ :: อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

โพสที่เกี่ยวข้อง