ancientsites.net

ปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาทหินพนมรุ้ง1
ปราสาทหินพนมรุ้ง2

ประวัติความเป็นมาปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็น โบราณสถาน ที่มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญอยู่บนเขาพนมรุ้ง ในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างนี้ถูกสร้างขึ้นใน ยุคประวัติศาสตร์ แรกๆ ของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ภูเขาที่สูงประมาณ 200 เมตรจากระดับพื้นราบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทหินพนมรุ้ง  

เริ่มถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อเป็นศาสนาลัทธิมหายาน จากนั้นปราสาทหินพนมรุ้งก็ถูกปรับปรุงและดัดแปลงให้เป็น วัดมหายาน  

ปราสาทหินพนมรุ้งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการสำรวจวิจัยอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเพื่อทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของช่วงเวลาที่สร้างปราสาทหินพนมรุ้งขึ้นมา การแปลงสิ่งก่อสร้างจาก เทวสถาน เป็นวัดยังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศไทยในช่วงเวลานั้นๆ

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมของปราสาทหินพนมรุ้ง

ราสาทหินพนมรุ้งเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมและประติมากรรมแบบขอมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย มีลักษณะที่น่าสนใจดังนี้  

ปราสาทหินพนมรุ้ง3
 1. ลักษณะสถาปัตยกรรม 
  1.1 ปราสาทหินพนมรุ้งมีลักษณะเป็นปราสาทหินที่ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง (พื้นพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่) และแบ่งออกเป็น 3 หลัง
  1.2 ปราสาทประธาน หลังที่สำคัญที่สุด ประดิษฐานศิวลึงค์ (ลัทธิศิลวิธี) อยู่ภายในหลังนี้ ภายในปราสาทประธานยังมีศาลาและห้องที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
 2. ประติมากรรม
  2.1 ปราสาทหินพนมรุ้งมีประติมากรรมที่หลากหลายและสวยงาม ภายในปราสาทประธานมีพระศิวะองค์หนึ่งที่เป็นที่สำคัญ ถูกประดิษฐานศิวลึงค์เป็นสิ่งบูชา 
  2.2 สถาประยุกต์ที่สำคัญในปราสาทหินพนมรุ้งคือลวดลายและเครื่องประดับต่างๆ ที่ตกแต่งบริเวณหน้าปราสาทและส่วนอื่นๆ ที่สำคัญของสถาปัตยกรรมนี้ 
 3. โบราณสถานและประเพณี 
  3.1 ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย และได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นวัดมหายานในภายหลัง ภายในปราสาทจะมีศาลาและห้องที่ใช้ในการปฏิบัติพิธีทางศาสนา
  3.2
  ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางท่องเที่ยวและการศึกษาประวัติศาสตร์ และเป็นที่เชื่อกันว่าจะมีความเชื่อมั่นด้านจิตวิญญาณ

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมของปราสาทหินพนมรุ้งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมและศาสนาในยุคที่สร้างปราสาทและในช่วงเวลาที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เป็นวัดมหายานในศาสนาลัทธิมหายานในภายหลัง

ความงดงามและยิ่งใหญ่ของปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาทหินพนมรุ้ง4

ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นปราสาทหินที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่วิจิตรบรรจง ประติมากรรมที่อ่อนช้อย และ การจัดวางองค์ประกอบที่ลงตัว ปราสาทแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญยิ่งของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2523 และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2542

ปรากฎการณ์ดวงอาทิตย์ลอดช่องประตูปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาทหินพนมรุ้งมีความพิเศษตรงที่มีปรากฎการณ์ ดวงอาทิตย์ลอดช่องประตู ทั้ง 15 บาน เพียง 4 ครั้งต่อปี นั่นคือช่วงดวงอาทิตย์จะขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน และ 8-10 กันยายน เช่นเดียวกันกับในช่วงดวงอาทิตย์ตกระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม ของทุกปี ปรากฎการณ์นี้ถือเป็นปรากฏการณ์ทาง ดาราศาสตร์ ที่หาชมได้ยาก และถือเป็นสัญลักษณ์ของปราสาทหินพนมรุ้ง

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชาวบุรีรัมย์ในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาพนมรุ้งและเพื่อชื่นชมความงดงามของปราสาทหินพนมรุ้งในช่วงเวลาเช้าตรู่ โดยประเพณีนี้มีความหมาย และ ความสำคัญทางท้องถิ่นอย่างมาก

มีลักษณะการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนและลำดับเหมือนเป็นพิธีกรรมเฉพาะที่เชื่อมโยงกับศาสนา และ วัฒนธรรมของชาวบุรีรัมย์  ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี และ เป็นการรวมตัวกันของชาวบุรีรัมย์ทั้งหลายเพื่อเดินขึ้นไปยังยอดเขาพนมรุ้ง หนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นที่น่าสนใจของประเพณีนี้คือ การรำพายุ เมื่อผู้เข้าร่วมเหตุการณ์ที่ เข้าชิงสิทธิ์การรำพายุ ได้ถึงยอดเขาพนมรุ้ง

พวกเขาจะเตรียมตัวเป็นชุดพระพุทธรูป และอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อทำ พิธีรำพายุ นี่เป็นการสร้างสภาพอารมณ์ศรัทธา และ เตรียมเพื่อรำพายุขึ้นไปยังยอดเขา หลังจากที่รำพายุไปถึงยอดเขา ผู้เข้าร่วมงานจะทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ บูชาเทพเจ้าตามประเพณีท้องถิ่น นั้นเอง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม :: ancientsites

โพสที่เกี่ยวข้อง