ancientsites.net

วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม1

ประวัติความเป็นมาของวัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ชื่อเต็มของวัดนี้คือ “วัดไชยวัฒนารามราชวรวิหาร” และมักจะเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดไชยวัฒนาราม” เป็นวัดที่สำคัญและมีความเชื่อเสมอต่อพระบรมธาตุเจดีย์ประจำพระราชวังดุสิตกิจ ซึ่งมีความสำคัญในการศึกษาศาสนาพุทธ และ ประวัติศาสตร์ไทย วัดไชยวัฒนารามเป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมต่าง ๆ มี พิพิธภัณฑ์ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ พระบรมธาตุเจดีย์ และประวัติศาสตร์ของ วัด ด้วย  

วัดไชยวัฒนารามได้รับการสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ของราชวงศ์จักรี เมื่อปี พ.ศ. 2322 โดยเจ้าฟ้ากุศลสุนทรศรี (เจ้าหลานพระราชวงศ์สุโขทัย) ซึ่งเป็นบุตรชายของพระเจ้าอยู่หัวเม็งรายาทิพย์ พระบรมราชชนก และในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปรับปรุงและสร้างสรรค์เพิ่มเติมให้กับวัดนี้อีก โดยครั้งนี้ได้รับความเป็นสถานที่ที่จะรักษาพระองค์เจดีย์พระบรมธาตุเจดีย์ของพระราชวงศ์จักรี ที่ถูกนำมาจากพระเจ้าอยู่หัวเม็งรายาทิพย์  

วัดไชยวัฒนารามมี สถาปัตยกรรม ที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะเจดีย์พระบรมธาตุที่มีความสูงถึง 79 เมตร ซึ่งเป็นแบบเจดีย์ไทยที่สูงที่สุดในประเทศไทย วัดไชยวัฒนารามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากความสวยงามของสถาปัตยกรรม และความเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา และ ประวัติศาสตร์ประเทศไทย

สถาปัตยกรรมของวัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม2

สถาปัตยกรรมของวัดไชยวัฒนาราม มีความเป็นเอกลักษณ์และงดงาม โดยเฉพาะเจดีย์พระบรมธาตุที่เป็นเครื่องบูชาที่สำคัญของวัด นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ ที่น่าสนใจดังนี้  

 1. เจดีย์พระบรมธาตุ เจดีย์ที่สูงมากถึง 79 เมตร ซึ่งเป็นเจดีย์ไทยที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีโครงสร้างเป็นสี่เหลี่ยมมีระดับทั้งหมด 7 ระดับ ภายในเจดีย์มีพระบรมธาตุและวัตถุประทับที่มีความเป็นสัญลักษณ์ในศาสนาพุทธ นอกจากนี้ยังมีเนินหินเล็ก ๆ สำหรับผู้มาเป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรม  
 2. พระอุโบสถ หอที่รวบรวมพระสงฆ์และสามเณรเพื่อปฏิบัติธรรม สถาปัตยกรรมแบบไทยและจีนปนเปื้อนกันในการสร้างสรรค์ภายใน  
 3. พระพุทธมหามณีรัตน์ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่วัดไชยวัฒนาราม เป็นศิลปะที่สร้างด้วยวัสดุทองสลับปูน มีสูงประมาณ 4 เมตร ซึ่งเป็นศิลปะที่แสดงถึงความรู้สึกอันเบิกบาน  
 4. หอพระประแดง หอประกอบไปด้วยสมรภูมิประยุทธ์สองส่วน มีกลางเป็นบ้านพระที่รับสมัครพระภิกษุสามเณร ส่วนข้างๆ มีห้องพิมพ์หนังสือพุทธศาสนา และห้องสมุด  
 5. พระจิตราหิรัญนิมิตพระสุริยมณฑล ศิลปะสมัยอยุธยาที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องบูชาพระเจ้าที่ธรรมเนียม มีทั้งหมด 80 รูป มีลักษณะศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยในอดีต  
 6. พระทานพุทธมิตร ศิลปะสมัยอยุธยาที่แสดงถึงเรื่องราวของพระพุทธรูป จำลองเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าไปเที่ยวป่าเสือวาก และการสู้กับป่าเสือวาก  หอสมุด
 7. พระราชวังดุสิตกิจ ที่จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์และประวัติศาสตร์ของวัดไชยวัฒนาราม  

สถาปัตยกรรมเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วัดไชยวัฒนารามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและน่าสนใจทางศิลปะและประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

จิตรกรรมฝาผนังของวัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนารามมี จิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม และน่าทึ่งมาก มีหลากหลายหัวข้อ และ เรื่องราวที่ถูกสร้างสรรค์บนฝาผนังเพื่อเป็นการสอน และ ประดิษฐ์ศาสนาพุทธ ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม วัด นี่คือบางส่วนของจิตรกรรมฝาผนังที่สำคัญของวัดไชยวัฒนาราม  

 1. การเดินทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บนฝาผนังมีการวาดเรื่องราวของชีวิตของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เด็กจนถึงการตื่นเต้นในพระราชานุสาวรีย์ ภาพวาดรายละเอียดเรื่องเทพพระศิริมังคลานุสรณ์ที่ปกคลุมที่นอนพระพุทธเจ้า และการเดินทางไปสู่การตื่นเต้นในพระราชานุสาวรีย์  
 2. เรื่องราวของพระมหากษัตริย์เจ้าคุณศักดิ์ วาดเรื่องราวชีวิตของพระมหากษัตริย์เจ้าคุณศักดิ์ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ตั้งแต่เด็กจนถึงการเป็นพระมหากษัตริย์ ภาพวาดแสดงเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระองค์  
 3. เรื่องราวจากพระราชพิธีบวช จิตรกรรมฝาผนังยังแสดงเหตุการณ์ของพระราชพิธีบวชของพระองค์ พร้อมกับภาพของพระพุทธรูปและศิลปะที่เกี่ยวข้องกับพิธีบวช  
 4. รามเกียรติ์ของพระสมุห์ การวาดรามเกียรติ์ของพระสมุห์ที่มีการสร้างสรรค์เรื่องราวของความเรียงรายในชีวิตพระพุทธเจ้าและความรู้สึกที่สวยงามของพระสมุห์  
 5. เรื่องราวของผู้บุญเจริญและเรื่องราวจากวรรณคดีไทย บนฝาผนังยังมีการแสดงเรื่องราวของผู้บุญเจริญในวัดไชยวัฒนาราม และภาพจากวรรณคดีไทยที่สร้างสรรค์บนฝาผนังเพื่อสอนและเป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้มาเยี่ยมชม  
 6. ภาพจีนโบราณ บางส่วนของฝาผนังเป็นภาพจีนโบราณที่เรียกว่า “จีนตรา” ที่มีความสำคัญในการเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและบุคคลที่สำคัญ  

จิตรกรรมฝาผนัง ของวัดไชยวัฒนารามนี้ไม่เพียงแค่สวยงามและเป็นศิลปะที่สร้างสรรค์ แต่ยังเป็นแหล่งศึกษาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วย

ประติมากรรมของวัดไชยวัฒนาราม

ประติมากรรม (stucco) ในวัดไชยวัฒนารามคือ งานศิลปะ ที่สร้างจากการเข้าร้องขึ้นบนฝาผนังและสร้างรูปทรงต่าง ๆ ด้วยการใช้วัสดุปูนปั้นผสมกับเหล็กและใส่สี ส่วนมากจะใช้เป็นการสร้างรูปร่างของ พระพุทธเจ้า วิวัฒนาการเทคนิค และ ความชำนาญในการทำ ประติมากรรมได้ทำให้งานศิลปะประติมากรรมในวัดไชยวัฒนารามมีความสวยงาม และ อ่อนนุ่มในรายละเอียด นี่คือเรื่องราวสำคัญของประติมากรรมในวัดไชยวัฒนาราม  

พระพุทธรูปเจ้าคุณศักดิ์ พระพุทธรูปในวัดไชยวัฒนารามถือเป็นเรื่องสำคัญที่มีการประติมากรรมอย่างคล้ายคลึงกับรูปพระพุทธรูปในวัดชัยนาท พระพุทธรูปเจ้าคุณศักดิ์มีความสูงประมาณ 12 เมตร และ มีการประติมากรรมอย่างละเอียด เนื้องานอ่อนนุ่มมีความสมจริง บางส่วนของงานประติมากรรมนี้ได้รับการบูรณาการ และ ซ่อมแซมในช่วงหลายร้อยปี  รูปประติมากรรมบนฝาผนัง ของวัดไชยวัฒนารามเป็นรูปทรงต่าง ๆ ที่แสดงถึงเรื่องราวทางศาสนา ความเมตตา และ คุณค่าในชีวิตที่ดี รูปภาพเหล่านี้จะมีรายละเอียดอ่อนนุ่ม และ สีสันสดใส  สัญลักษณ์ทางศาสนา ในประติมากรรมบางแห่งจะมีการวาดสัญลักษณ์ทางศาสนาเพื่อสื่อความหมายทางศาสนา และ เนื้อหาทางคริสต์ศาสนาเช่นสัญลักษณ์คริสต์ และธรรมเนียมทางศาสนา  พิธีบวช และ พระราชพิธี บางส่วนของประติมากรรมจะแสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบวช และ พระราชพิธีของพระพุทธเจ้า และ พระมหากษัตริย์เจ้าคุณศักดิ์  ประติมากรรมในวัดไชยวัฒนารามเป็นส่วนสำคัญที่เสริมสร้างความงดงาม และ ความกระตือรือร้นในการนำเสนอ เรื่องราวทางศาสนา และ ประวัติศาสตร์ ในวัดนี้

การเดินทางมาชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดไชยวัฒนาราม

การเดินทางมาชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพใช้ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด (อุดรรัถยา) มุ่งหน้าอยู่จังหวัดอยุธยา จากนั้นเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 ประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวขวาที่สี่แยกวรเชษฐ์ วิ่งทางตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร เตรียมชิดซ้ายเพื่อกลับรถใต้สะพาน (มีป้ายบอกทางชัดเจน) เมื่อกลับรถแล้ววิ่งต่อไปอีกราว 300 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางเข้าวัด ขับต่อไปอีก 700 เมตร วัดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม :: ancientsites

โพสที่เกี่ยวข้อง