ancientsites.net

วัดพระธาตุหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญชัย1

วัดพระธาตุหริภุญชัย

ประวัติศาสตร์วัดพระธาตุหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา วัดพระธาตุหริภุญชัยสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์หริภุญชัย เมื่อปี พ.ศ. 1651 เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองศรีวิชัย

องค์พระธาตุหริภุญชัยมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทสี่เหลี่ยม มีซุ้มประตูทางเข้าออกทั้งสี่ด้าน ประดับประดาด้วยลวดลายปูนปั้นงดงาม สันนิษฐานว่าเดิมเป็นเจดีย์ทรงปราสาท แต่ภายหลังได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้ง จนกลายมาเป็นเจดีย์ทรงลังกาในปัจจุบัน วัดพระธาตุหริภุญชัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2478 และได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองลำพูนที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพสักการะของชาวล้านนามาช้านาน

วัดพระธาตุหริภุญชัย2

วัดพระธาตุหริภุญชัยมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมของอาณาจักรหริภุญชัย เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญของล้านนามาช้านาน วัดพระธาตุหริภุญชัยยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและเยี่ยมชมวัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก

สถาปัตยกรรมวัดพระธาตุหริภุญชัย

สถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาผสมผสานกับศิลปะศรีวิชัย โดยมีลักษณะเด่นดังนี้

  • องค์พระธาตุหริภุญชัยเป็นเจดีย์ทรงลังกา ฐานบัลลังก์เป็นฐานเขียงกลม สามชั้น รองรับองค์ระฆังกลม บัลลังก์ย่อเหลี่ยม สูง 25 วา 2 ศอก ฐานกว้าง 12 วา 2 ศอก 1 คืบ ประดับด้วยซุ้มกุมภัณฑ์ และฉัตรประจำสี่มุม และหอคอยประจำทุกด้านรวม 4 หอ บรรจุพระพุทธรูป นั่งทุกหอ นอกจากนี้ยังมีโคมประทีป และแท่นบูชาก่อประจำไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
  • ซุ้มประตูทางเข้าออกทั้งสี่ด้าน ประดับประดาด้วยลวดลายปูนปั้นงดงาม สันนิษฐานว่าเดิมเป็นเจดีย์ทรงปราสาท แต่ภายหลังได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้ง จนกลายมาเป็นเจดีย์ทรงลังกาในปัจจุบัน
  • กำแพงแก้วรอบองค์พระธาตุ ก่อด้วยศิลาแลง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีซุ้มประตูทางเข้าออกทั้งสี่ด้าน ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นงดงาม
  • วิหารหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขององค์พระธาตุ เป็นวิหารขนาดใหญ่ กว้าง 12 วา ยาว 16 วา ก่อด้วยอิฐถือปูน หลังคาทรงจั่ว ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และลวดลายปูนปั้นงดงาม
  • วิหารพระละโว้ ตั้งอยู่ด้านหลังวิหารหลวง เป็นวิหารขนาดเล็ก ก่อด้วยอิฐถือปูน หลังคาทรงจั่ว ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และลวดลายปูนปั้นงดงาม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา
วัดพระธาตุหริภุญชัย4

สถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุหริภุญชัยสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาได้เป็นอย่างดี โดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะศรีวิชัยและศิลปะล้านนาผสมผสานกัน ส่งผลให้วัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองลำพูนที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพสักการะของชาวล้านนามาช้านาน

ศิลปกรรมวัดพระธาตุหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญชัย6

ความสำคัญของวัดพระธาตุหริภุญชัยมีดังนี้

  • เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพุทธ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวลำพูนที่ให้ความสำคัญกับวัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปสักการะบูชา
  • เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นสถานที่สำคัญที่ชาวลำพูนใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี เช่น ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย ประเพณีตักบาตรเทโว และประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย เป็นต้น จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำพูนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่น
  • เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นโบราณสถานสำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีอายุกว่า 1,000 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2484 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำพูนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเที่ยวชมเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น วัดพระธาตุหริภุญชัยจึงมีความสำคัญต่อชาวลำพูนเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านความศรัทธาทางศาสนา การเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

กิจกรรมที่น่าสนใจที่วัดพระธาตุหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญชัย3

การสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมายที่วัดพระธาตุหริภุญชัย อาทิ การชมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมงดงาม การชมการแสดงพื้นบ้านลำพูน และการเข้าร่วมงานเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น งานประเพณีนมัสการพระธาตุหริภุญชัยประจำปี

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : โบราณวัตถุ

อ่านบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ที่นี้ : วัดพระธาตุดอยสุเทพ

โพสที่เกี่ยวข้อง